Logo
Weston Regional Medical Center Houses The Diagnostic & Treatment Center
Print this page.

DAIM NTAWV QHIA TXOG KEV SIV COV NTAUB NTAWV TEEV NTAWM NTIAG TUG (NOTICE OF PRIVACY PRACTICES)

DAIM NTAWV NO QHIA TIAS YUAV MUAB KOJ COV NTAUB NTAWV TEEV SIV LOS SIS NTHUAV TAWM LI CAS, THIAB KOJ HO YUAV MUAB TAU LI CAS LOS SAIB. THOV KOJ HO MUAB UA TWB ZOO TWM KOM TO TAUB MEEJ.

Lub tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center tau cog lus los pab tiv thaiv cov ntaub ntawv teev uas yog cov tib neeg tuaj kho mob ntiag tug thiab ceev cov ntaub ntawv ntawd kom zoo tsis pub lwm tus sab ntaud paub txog. Nom tswv txoj cai kom peb ceev koj cov ntaub ntawv teev kho mob thiab muab tshaj tawm rau koj hais txog peb cov kev ua dejnum raws li txoj cai, thiab kev ceev cov ntaub ntawv teev ntawm koj ntiag tug kom zoo tsim nyog. Yog koj muaj lus nug txog ib yam twg nyob rau hauv daim ntawv qhia no los sis koj xav paub ntau ntxiv hais txog tsab cai ua dejnum nyob hauv lub tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center, thov hu tuaj rau tus ceev ntaub ntawv ua dejnum nyob hauv tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center tus xov tooj 715-393-2000. Daim ntawv no kuj qhia koj tej yam tseem ceeb li nram no thiab:

  • Peb siv thiab nthuav tawm koj cov ntaub ntawv teev uas muaj nyob hauv tsev kho mob lawm li-cas?
  • Koj txoj cai hais txog kev ceev koj cov ntaub ntawv teev hauv tsev kho mob
  • Peb kev cog lus rau koj hais txog kev txhawj xeeb ntawm koj cov ntaub ntawv teev uas tau ceev es ho yuav muab siv thiab nthuav tawm

Hnub Pib Siv Daim Ntawv qhia no. (Effective date of this notice) Lub kaum hli 4, xyoo 2005. Tsab cai ua dejnum uas pib siv rau lub sijhawm teev hauv daim ntawv qhia no nws hais txog txhua yam kev teev ntaub ntawv kho mob hauv tsev kho mob uas raug teev thiab ceev cia nyob rau hauv tsev kho mob, The Diagnostic & Treatment Center. Peb qhib ib tsab cai tias peb muaj cai txhim kho kev teev ntaub ntawv ua dejnum. Txhua yam kev txhim kho ntaub ntawv teev ua dejnum mas yog yuav kho cov ntaub ntawv teev yav tag los thiab yuav kho cov tseem yuav teev yav tom ntej tibsi. Peb yuav tiv ib daim ntawv qhia txog tsab cai ua dejnum uas peb tseem niaj hnub siv kom nyob ncaj ke rau sawv daws tau pom. Peb kuj yuav tso daim ntawv tshaj tawm uas peb tseem niaj hnub siv no rau hauv peb lub koom haum qhov chaw website. Lub tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center yuav uas raws li cov nqe lus hauv daim ntawn tshaj tawm uas tseem niaj hnub siv. Koj xav tau ib daim luam ntawm daim ntawv tshaj tawm uas peb tseem niaj hnub siv no koj tuaj thov thaum twg los tau. Thaum koj kuaj mob tus neeg ntawm lub rooj sau npe yuav muab ib daim ntawv uas yog tsab cai kev teev ntaub ntawv ua dejnum thiab ib daim ntawv sua npe rau koj thiab nws yuav nug kom koj sua npe rau los lees paub tias koj tau txais Daim Ntawv Tshaj Tawm qhia txog Kev teev ntaub ntawv ua dejnum lawm. Nyem no rau Paub Txog Cov Kev Cai Ua Dej-Num.

Leej Twg Yuav Ua Raws Li Peb Ntiag Tug Kev Ua Dejnum (Who Will Follow Our Privacy Practices) Lub tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center muaj kev pabcuam rau cov neeg tuaj kho mob, cov neeg hauv zej zog, cov kws kho mob thiab lwm lub koom haum uas koom tes nrog peb kev kho mob ua ke. Cov yuav coj raws li tsab cai ntiag tug ntawm kev khiav dejnum yog cov li nram no:

  • Txhua tus uas muab kev pabcuam rau koj nyob hauv peb txhua lub chaw kho mob. Tag nrho cov chaw khiav dejnum thiab cov pab pawg neeg ua haujlwm puav leej yog ib feem ntawm peb lub koom haum thiab yog neeg ua hauj lwm rau peb, tsis hais nyob rau qhov twg
  • Tag nrho cov neeg hauv peb qhov chaw khiav dejnum nrog rau cov neeg ua hauj lwm, cov ua haujlwm rau kev kho mob, cov tub ntxhais kawm ntawv, thiab cov neeg tuaj pab dawb xwb.

Sib Qhia Ntaub Ntawv Teev Kev Kuaj Mob (Shared Medical Record): Txhua lub chaw kuaj mob nyob rau tej thaj cheeb tsam peb koomtes, ua haujlwm ua ke, sib qhia txog tej ntaub ntawv teev kho mob xwv thiaj yuav pab tau koj yooj yim. Yam ntxwv tias koj muaj mob loj thiab tau tuaj rau hauv tsev kho mob tamsim ntawd tej zaum koj hos qhia tsis taus koj tus mob yog mob dabtsi, ces peb thiaj muab tau koj tej ntaub ntawv teev kho mob los ntawm lwm lub chaw kho mob peb thiaj yuav paub txog koj tus mob thiaj yuav pab tau koj nyob rau sijhawm ntawd. Thaum xav tau tej ntaub ntawv teev kho mob, kev npaj kom txhij thaum xav tau los muab tau yog ib qhov zoo rau kev kho koj. Peb ceev cov neeg mob tej ntaub ntawv teev kho mob rau hauv tshuab fais fab nrog rau lwm lub chaw kho mob uas nyob hauv ib lub cheeb tsam ua haujlwm ua ke thiaj li yooj yim rau kev muab los siv. Cov chaw kho mob uas koom ua ke siv cov ntaub ntawv teev kho mob no yog Tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center, Marshfield Clinic, Saint Joseph’s Hospital-Marshfield, Lakeview Medical Center, Flambeau Hospital, Saint’s Clare’s Hospital-Weston, Good Samaritan Health Center-Merrill, Ministry Medical Group (Weston facility only), Our Lady of Victory Hospital-Stanley, thiab lwm lub chaw uas tej zaum yuav muab ntxiv rau. Cov chaw kho mob yuav koom siv koj cov ntaub ntawv teev kho mob uas muab ceev tseg hauv cov tshuab fais fab.

Tsev Kho Mob The Diagnostic & Treatment Center Yuav Siv thiab Nthuav Tawm Koj Cov Ntaub Ntawv Teev Kho Mob uas Tau Ceev cia lawm Li cas (How The Diagnostic & Treatment Center Will Use and Disclose Your Protected Health Information): Peb cog lus tias peb lub koom haum yuav siv koj cov ntuab ntawv teev kho mob mus rau cov kev siv uas tsim nyog yuav tau siv xwb. Peb khaws koj cov ntaub ntawv teev kho mob rau hauv cov tub rau ntaub ntawv los sis rau hauv cov tshuab fais fab (computer). Tej zaum peb yuav siv cov ntaub ntawv teev txog koj rau tej yam raws li nram no:

1. Kev Kho Mob (Treatment Purposes): Tej zaum peb yuav siv los sis nthuav tawm koj cov ntawv teev kho mob los rau tej kev kho mob. Thaum lub sijhawm koj tab tom kho mob rau hauv peb lub tsev kho mob, tej zaum peb xam pom tias yuav tau muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob qhia rau cov kws kho mob, cov nas maum tu mob, cov neeg xoo duab fais fab, thiab lwm tus neeg uas muaj feem muab kev pab cuam rau koj. Tej zaum peb yuav qhia koj cov ntaub ntawv teev kho mob rau lwm lub chaw kho mob uas muaj feem cuam kho koj thiab tej lub tsev kho mob uas tej zaum hos yuav muab koj xa mus rau.

2. Kev Them NQi (Payment Purposes): Tej zaum peb yuav siv koj cov ntaub ntawv teev kho mob rau kev them nqi yam tsis tas yuav tau tso cai los ntawm koj. Nws yog ib qho peb xam pom tias peb yuav tau nthuav koj cov ntaub ntawv teev kho mob los saib thiaj paub ua tus nqi kho mob xa tuaj rau koj, koj lub paj kas phais, los yog lwm tus neeg uas yuav raug them rau cov kev kho koj.

3. Kev Khiav Dejnum Rau Kev Kho Mob (Health Care Operations): Peb xam pom tias yuav tau muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob los siv rau kev soj ntsuam peb txoj kev pab cuam koj kom zoo tsim nyog. Muab piv txwv tias, yog peb muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob los saib ces peb thiaj paub txhim kho tej yam uas peb ua tsis tshua zoo yav tas los kom zoo tshaj rau yav tom ntej.

4. Ntaub Ntawv Muab Rau Koj (Information Provided to You): Tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob los siv rau kev xa ntaub ntawv tuaj rau koj, qhia txog cov nav maim teem rau koj rov tuaj ntsib peb dua, qhia txog kev kuaj koj, thiab tej kev teev ntaub ntawv kho koj. Peb kev nrog koj sib txuas lus tej zaum kuj yog hu xov tooj tuaj thiab tej zaum kuj yog sau ntawv xa tuaj.

5. Kev Sau Ntawv thiab Sib Txuas Lus Nrog Tsev Neeg thiab Cov Phooj Ywg (Notification and Communication With Family and Friends): Tej zaum koj cov ntaub ntawv teev kho mob yuav raug muab qhia rau koj tsev neeg, koj tus neeg sawv cev rau koj los sis lwm tus neeg saib xyuas koj kom lawv paub txog qhov chaw uas koj pw, koj cov mob nkeeg, koj kev tso ntiaj teb tseg. Yog tias koj tseem nco meej pem thiab pom zoo los sis tsis pom zoo, Peb yuav muab sijhawm nrog koj tham qhov koj tsis pom zoo ua ntej sau ntawv tawm. Yog koj tsis meej pem li lawm los yog txiav tsis tau txim siab ib qho li lawm, peb cov neeg kho koj mam li ua cov txiav txim siab rau kev sib txuas lus nrog rau koj tsev neeg los sis lwm tus txheeb ze koj.

6. Txoj cai Kom ua (Required by law): Raws li txoj cai kom ua, tej zaum peb yuav tau siv thiab nthuav koj cov ntaub ntawv teev kho mob mus rau cov koom haum tub ceev xwm tau siv los nrhiav cov tibneeg raug txim uas khiav nkaum lawm, nrhiav cov tibneeg raug txim tau nyiag kev tawm hauv chaw loj cuj lawm, ua ntaub ntawv pov thawj, los sis nrhiav cov neeg uas tau ploj lawm. Thaum muaj kev mob puas tsuaj, peb yuav tau nthuav koj cov ntaub ntawv teev kho mob uas raug muab ceev cia los saib thiaj paub koj tsev neeg chaws nyob thiab txhua zaus uas peb xav tau ntxiv, thiaj paub tswj cov kev puas tsuaj.

7. Chaw Rau Txim Rau Cov Ua Txhaum (Correctional Institutions): Yog tias koj yog ib tug neeg raug txim uas raug saib los ntawm lub chaw rau txim, tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob xa mus rau lub chaw ntawd thiaj yuav pab tau koj kev noj qab haus huv thiab kev kaj siab rau lwm tus.

8. Chaw Pab Pejxeem Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health): Raws li txoj cai kom ua, tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob xa tawm mus rau cov chaw pab pejxeem kev noj qab haus huv tau soj ntsuam txog tej yam mob sib xws: rau kev tiv thaiv kab mob los sis tswj kab mob, raug mob los sis xiam oob khab; qhia txog me nyuam los sis cov neeg laus uas raug tsim txom los sis tsis muaj leej twg saib xyuas; qhia txog kev sib ceg sib ntaus hauv lub cuab lub yig; qhia mus rau lub chaw tswj fwm khoom noj thiab tsuaj (FDA) yog tias muaj teeb meem txog cov khoom thiab cov tshuaj siv; thiab qhia txog kab mob los sis kev kis mob.

9. Kev Khiav Dejnum Rau Kev Noj Qab Haus Huv (Health Over sight Activities): Tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob xa tawm mus rau cov chaw saib xyuas kev noj qab haus huv thaum lub sijhawm koj lub npe raug tshawb txog, kev tshawb nrhiav, kev kuaj xyuas, tshawb ntawv tso cai thiab lwm yam kev tshawb nrhiav uas txoj cai kom ua.

10. Txoj Cai Hais Plaub thiab Kev Taug Cai (Judicial and Administrative Proceedings): Tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob nthuav tawm xa mus rau txhua yam kev hais plaub ntug. Yog koj yog ib tug uas raug txoj cai foob los sis yog lwm yam, Tej zaum peb yuav xa koj cov ntaub ntawv teev kho mob mus rau hauv tsev hais plaub raws li lawv xaj kom muab.

11. Tus Tuag Cov Ntaub Ntawv Teev (Deceased Person Information): Tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob xa mus rau cov neeg tu cov tuag, cov neeg kuaj mob saib tim li cas ho tuag, thiab tus thawj coj saib lub tsev pam tuag.

12. Pub Khoom Nrog Cev (Organ Donation): Tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob xa mus rau cov koom haum nrhiav khoom nrog cev, chaw ceev khoom nrog cev, los sis chaw hloov khoom nrog cev.

13. Kev Tshawb Nrhiav (Research): Tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob nthuav xa mus rau cov neeg tshawb nrhiav tswv yim los pab lawv kev tshawb nrhiav uas tau kev tso cai los ntawm cov thawj coj saib kev pom zoo/cov thawj coj ntawm peb ntiaj tug.

14. Pejxeem Sawv DawsTxoj Kev Kaj Siab (Public Safety): Tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob nthuav tawm xa mus rau cov koom haum tsoom fwv thiaj li yuav pab tau kev tiv thaiv kab mob los sis pab tau thaum muaj ib co mob phem los raug rau sawv daws, los sis pub kev kaj siab rau lwm tus, los sis rau cov neeg pej xeem sawv daws.

15. Hauj Lwm Uas Tsoom Fwv Muaj Feem Cuam Nrog (Specialized Government Functions): Tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob xa mus rau tsoom fwv kev siv xws li: Hoob kas tub rog thiab Hoob kas qub tub rog, kev ruaj ntseg rau teb chaws thiab kev ua hauj lwm nrhiav puav pheej, kev tiv thaiv Thawj Tswj teb chaws/lwm cov, kev soj ntsuam kev kho mob rau tsoom fwv hauv xeev, chaw rau txim rau cov ua txhaum thiab lub chaw tub ceev xwm saib xyuas neeg raug txim, los sis txheej cai hauv kev pab cuam rau neeg pej xeem.

16. Cov Nyiaj Raug Mob Hauv Tsev Ua Hauj Lwm (Worker’s Compensation): Tej zaum peb yuav muab koj cov ntaub ntawv teev kho mob los nthuav saib thiaj paub ua raws txoj cai raug mob hauv tsev ua hauj lwm.

17. Kev Tshaj Tawm (Marketing): Tej zaum peb yuav nthuav koj cov ntaub ntawv teev kho mob los saib es peb thiaj paub tshaj tawm rau koj txog tej yam kev kho mob los sis tej yam kev pab cuam uas ntxim koj yuav nyiam thiab yuav pab tau koj. Yog tias koj tsis xav kom lub tsev kho mob, The Diagnostic & Treatment Center nthuav koj cov ntaub ntawv teev kho mob los siv rau tej kev tshaj tawm uas hais no, koj hu mus qhia tus tuav ntaub ntawv, xov tooj 715-393-2000.

18. Kev Nrhiav Nyiaj Txiag (Fundraising): Tej zaum peb yuav siv koj cov ntaub ntawv teev kho mob (npe thiab chaw nyob) thiaj li paub qhia tuaj rau koj txog peb kev nrhiav nyiaj txiag. Yog koj tsis kam tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center siv koj cov ntaub ntawv teev kho mob rau kev nrhiav nyiaj txiag, koj hu mus qhia rau tus tuav ntaub ntawv, xov tooj yog 715-393-2000.

Lwm Yam Kev Siv Koj Cov Ntaub Ntawv Teev Kho Mob (Other Uses of Your Health Information): Lwm yam kev siv koj cov ntaub ntawv teev kho mob uas tsis tau hais rau hauv tsab ntawv tshaj tawm no, peb mam li nug kom koj sau ntawv tso cai rau peb ua ntej peb muab siv los sis muab xa tawm. Yog koj xaiv qhov tso cai rau peb siv koj cov cov ntaub ntawv teev kho mob, yog thaum twg koj ho hloov siab tsis kam lawm los koj cia li sau ntawv tuaj qhia peb paub.

Koj Txoj Cai Ntawm Koj Cov Ntaub Ntawv Teev Kho Mob (Your rights Regarding Your Health Information): Raws li yog ib tug neeg tuaj kho mob nyob rau hauv tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center, mas koj muaj ib co cai uas ua tau txog koj cov ntaub ntawv teev kho mob uas nyob hauv peb lub tsev kho mob. Cov cai no muaj li nram no:

1. Koj muaj cai txais ib daim ntawv qhia txog kev teev ntaub ntawv ntawm ntiag tug. Yog koj xav paub meej tshaj txog cov cai no, los sis yog koj xav sim siv cov cai no koj hu tau rau lub tsev kho mob, The Diagnostic & Treatment Center tus tuav ntaub ntawv, xov tooj 715-393-2000.

2. Nrog rau qho yam kev zam, koj muaj cai mus nthuav siab, tshawb xyuas, thiab txais tau ib daim ntawv teev txog koj kev kho mob. Yog koj xav tau cov ntawv teev txog koj kev kho mob, tej zaum peb yuav kom koj them tus nqi luam, tus nqi xa, los sis lwm yam. Yog hais tias peb txwv tsis ua raws li koj nug, los sis tsis kam muab koj cov ntawv teev kho mob rau koj, koj muaj cai sau ntawv tuaj nug kom muab qhov kev txwv ntawd rov tham dua seb yog vim li cas ho txwv.

3. Yog koj xav hais tias koj cov ntaub ntawv teev kho mob tsis yog los sis teev tsis txhij txhua, koj muaj cai sau ntawv tuaj kom muab kho dua. Koj kev yuav kom kho dua yuav tsum tau sau ntawv tuaj. Lub tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center mam li saib koj qhov kev thov kom kho dua thiab txiav txim siab seb puas tsim nyog kho dua. Yog tias cov ntaub ntawv teev uas koj xav kom muab kho dua ntawd ho tsis yog peb teev, peb yuav tsis ua raws li koj kom ua. Lub tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center mam li sau ntawv tuaj qhia koj txog koj qhov kev xav yuav xav tau, nrog rau ib co ntawv qhia txog kev tsis txaus siab thiab yuav tau ua li cas.

4. Koj muaj cai kom xa koj cov ntaub ntawv teev kho mob tuaj uas yog siv lwm txoj kev xa tuaj los sis xa tuaj rau lwm qhov chaw uas tsis yog hauv koj tsev.

5. Koj muaj cai sau ntawv thov kom txwv qho yam ntawm koj cov ntaub ntawv teev kho mob tsis pub nthuav tawm. Peb mam li saib koj qhov kev txwv thiab txiav txim siab seb peb puas ua tau li koj qhov kev txwv, yam uas yuav tsis muaj teeb meem los tsuam tshuam rau cov kev pab cuam koj.

6. Koj muaj cai txais ib daim ntawv teev keeb kwm los sis qhia txog cov kev siv ntaub ntawv teev tawm, uas lub tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center tau teev txog koj mus rau lwm yam tsis yog kev kho mob, kev them nuj nqis, kev khiav dejnum rau chaw kho mob, kev xa ntaub ntawv tuaj rau koj, phau ntawv teev npe nrog rau cov kev teev ntaub ntawv nyob hauv tsev kho mob, thiab ntaub ntawv teev uas siv tawm raws li nom tswv kev cai kom ua. Qhov kev teev keeb kwm uas koj xav tau yuav tsum tau qhia lub sij hawm uas teev thiaj paub muab rau koj, qhov nov yuav tsum luv tshaj 6 xyoo tom qab ntawm lub kaum hli tim 4, xyoo 2005. Thawj daim ntawv teev keev kwm nyob rau hauv 12 lub hlis ces xa tuaj pub rau koj dawb; lwm yam kev xav tau ces koj yuav tau them raws li peb tus nqi ua cov ntaub ntawv ntawd.

Yog Koj Xav Sau Ib Daim Ntawv Tsis Txaus Siab Txog Kev Siv Los Sis Nthuav Tawm Koj Cov Ntaub Ntawv Teev Kho Mob (If You Would Like to File a Complaint About How Your Health Information is Used and Disclosed): Yog koj txhawj xeeb tias koj txoj cai raug yuam lawm, los sis koj tsis pom zoo peb qhov kev txiav txim tias koj saib tau koj cov ntaub ntawv teev kho mob, koj hu tau rau tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center tus tuav ntaub ntawv, xov tooj 715-393-2000. Qhov kawg no, koj sau tau ntawv tsis txaus siab mus rau tus teev ntawv nyob hauv teb chaws Amesliskas lub Koom Haum saib xyuas kev noj qab haus huv thiab pej xeem kev ncaj ncees. Lub tsev kho mob The Diagnostic & Treatment Center ua tsis tau, thiab yuav tsis kom koj tso koj txoj cai sau ntawv tsis txaus siab tseg thaum koj tseem niaj hnub kho mob los sis yuav tsis ntxub qhov uas koj sau ntawv tsis txaus siab rau tus teev ntawv nyob hauv Koom Haum saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev pab cuam rau pej xeem.